Jačanje kapaciteta Škole sa domom za učenike oštećenog sluha za pružanje rehabilitacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja

 

Izostanak kvalitetne rehabilitacije pospešuje probleme u socijalizaciji i integraciji učenika sa smetnjama u razvoju u zajednicu čime direktno utičena na smanjivanje kvaliteta njihovog života. Nedovoljno digitalne opreme direktno se odražava na  otežan proces rehabilitacije slušanja kod gluvih i nagluvih učenika. Bez digitalne opreme otežana je rana detekcija, rana dijagnostika, prevencija, habilitacija i rehabilitacija različitih patoloških oblika verbalne komunikacije (bez obzira na etiologiju). Nabavkom digitalnog logopedskog seta, koji predstavlja ključnu opremu za rad sa učenicima oštećenog sluha, projekat će omogućiti poboljšanje uslova za efikasno i efektivno pružanje rehabilitacijskih usluga. 

Cilj projekta: 

Primenom inovativnih pristupa u rehabilitaciji raditi na ublažavanju i otklanjanju komunikacijskih poremećaja kod učenika sa smetnjama u razvoju.

Postignuti rezultati:

- Ojačani su kapaciteti škole da odgovori na savremene zahteve rehabilitacije u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja. 

- Resursi razvijeni projektom (nabavljena oprema i obučena dva profesionalca za rad sa njom) stavljeni su u funkciju efikasnog i efektivnog pružanja 

rehabilitacijskih usluga.

- Promovisani su bolji uslovi škole za rehabilitaciju slušnih i govorno – jezičkih poremećaja.

Vesti vezane za projekat

sve vesti >>