Podrška u obrazovanju učenicima sa oštećenjem vida

 

Sa uvođenjem obrazovne inkluzije, u specijalnim školama izražena je tendencija porasta broja učenika kategorije A (prema OECD klasifikaciji), 

odnosno dece sa složenim i višestrukim smetnjama. Specijalne škole su tehnički opremljene sa nastavnim sredstvima i pomagalima koje odgovaraju 

tipu ometenosti koju dominantno imaju učenici te škole. Ovo je razlog što se učenici uključeni u specijalne škole kod kojih se primarne razvojne 

smetnje ne podudaraju sa tipom specijalne škole, suočavaju sa problemom nedostatka osnovnih nastavnih sredstva i pomagala neophodnih da bi 

uspešno pohađali nastavu. 

Кako su učenici sa oštećenjem vida u specijalim školama zastupljeni u malom procentu, postoji realan rizik da se, zbog problema nedovoljnih 

sredstava sa kojim se škole bore, zapostave potrebe ovih učenika. Ovakva situacija ove učenike stavlja u neravnopravan položaj. 

Izostanak kvalitetnog obrazovanja produbljuje probleme učenika sa oštećenjem vida u procesu socijalizacije i integracije u zajednicu, smanjuje 

njihovu konkurentnost i produktivnost što se negativno odražava na kvalitet njihovog života. 

Projektna intervencija podrazumeva nabavku brajevih mašina kako bi se omogućili neophodni uslovi za efikasan proces poučavanja i učenja 

učenika sa oštećenjem vida koji pohađaju ove specijalne škole, ali i učenika sa oštećenjem vida kojima ove škole pružaju dodatnu pomoć i podršku. 

 

Cilj projekta:

Ojačati kapacitete četri specijalne škole kako bi se obezbedili jednaki uslovi za obrazovanje učenika sa oštećenjem vida koji pohađaju ove škole i 

doprinelo njihovom pravu na kvalitetno obrazovanje.

 

Postignuti rezultati:

- Obezbeđena je opreme za uspešno pohađanje nastave za učenike sa oštećenjem vida u 4 specijalne škole.

- Stavljanjem u funkciju opreme stvoreni su uslovi za: kvalitetniji svakodnevni obrazovni proces, uspešno funkcionisanje i olakšano dostizanje 

obrazovnih ishoda za učenike sa oštećenjem vida.

- Promovisana je važnost nabavke asistivnih tehnologija kao deo prava učenika sa oštećenjem vida na kvalitetno obrazovanje i jednake šanse.

Vesti vezane za projekat

sve vesti >>