„Društveni klub“ (“Social Club”)

 

Prepoznajući pogubne efekte koje za korisnike Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku ima nedostatak prostora i sadržaja, Centar za kvalitetno obrazovanje u saradnji sa Telenor fondacijom uspostavio je Društveni klub.

Uspostavljanjem kluba doprinelo se uvođenju socijalno orijentisane prakse i integrativnog pristupa u radu sa korisnicima na dugotrajnom lečenju u bolnici. Od strane korisnika i njihovih porodica, kao i zaposlenog osoblja, Klub je prepoznat kao model dobre prakse koji treba da se održi i u budućnosti, a kao model može se primeniti u svim ustanovama u kojima su pacijenti duže stacionirani. Zahvaljujući dobro osmišljenim i vođenim aktivnostima Klub je postao prostor koji se rado koristi, mesto gde se, kako kažu neki od korisnika, leči duša. To je mesto u bolnici gde se nema osećaj da je bolnica, gde vreme brže prolazi. To je mesto za sticanje dodatnog znanja i informacija, razmene iskustava i ideja, razvoja kreativnosti, pružanja podrške, mesto za druženje i zabavu.

Projekat „Društveni klub“  podrazumevao je adaptaciju, opremanje i uspostavljanje rada kluba (uspostavljanje kućnog reda, organizaciju struktuiranih aktivnosti i obezbeđivanje nesmetanog korišćenja prostorija kluba kroz nestruktuirane aktivnosti). U okviru struktuiranih aktivnost realizovana je obuka za rad na računaru, edukativne radionice, karijerno vođenje i savetovanje, radionice psihosocijalne podrške, kreativne radionice, zabavne večeri, korišćenje kulturnih resursa okruženja, organizacija bazara i medijske prezentacije. Na web stranici društvenog kluba www.klub-osti.dzaba.com, čiji su kreatori voditelj obuke i četri korisnika, dostupne su informacije o klubu. Sajt je napravljen da, pored promovisanja „Društvenog kluba“,  bude spona između pacijenata koji se trenutno nalaze u Bolnici i onih koji su posle rehabilitacije otišli iz nje.

Postojanje kluba doprinelo je povećanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom smeštenih u bolnici. Zahvaljujući postojanju Društvenog kluba i aktivnostima koje su realizovane došlo je do veće interne i eksterne socijalne integracije korisnika, do povećanja njihovih ličnih kompetencija, poboljšanja kvaliteta slobodnog vremena, veće osetljivosti lokalne zajednice za potrebe osoba sa invaliditetom. Klub svojim sadržajima predstavlja dopunu rehabilitacionim procedurama. Iako su unapred definisani oblici rada, postojala je fleksibilnost u sadržaju koji su tematski prilagođavani interesovanjima i potrebama korisnika, kreirani i usklađivani prema njihovim kapacitetima i mogućnostima.