Projekat „Klubovi za decu i mlade“

 

 

Centar za kvalitetno obrazovanje 2011/2012  realizovao je projekat „Klubovi za decu i mlade” uz podršku partnerskih organizacija, Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica iz Kragujevca, Kreativno edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijena lica iz Beograda i Društva za pomoć licima ometenim u razvoju iz Ivanjice. Glavne aktivnosti projekta bile su: izgradnja kapaciteta pružalaca usluga, funkcionisanje klubova i zagovaranje i širenje naučenih lekcija. Projektom su uspostavljena i stavljena u punu funkciju tri javna prostora u ova 3 grada. Projekat predstavlja nastavak pilot projekta „Klub za decu i mlade“ uspostavljenog pri Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu koristeći dobru inovativnu praksu i  naučene lekcije kao izazove za novi projektni ciklus.
Projekat je podržala Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

Uspostavljanjem i unapređenjem usluga na lokalnom nivou koje promovišu inkluzivne vrednosti  „Klubovi za decu i mlade” predstavlja mehanizam za socijalnu integraciju i samoaktualizaciju dece i mladih iz marginalizovanih grupa. Pored uspostavljanja prostora koji je u funkciji provođenja kvalitetnog slobodnog vremena dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih vršnjaka iz redovne populacije, projekat je obezbedio jačanje kapaciteta partnerskih organizacija za pružanje usluga u inkluzivnom okruženju. 
Uspostavljanje Klubova u funkciji je kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Ovo je posebno važno radi činjenice što se, za najveći broj dece i mladih iz marginalizovanih grupa, slobodno vreme povećava srazmerno godinama, dok se odrastanjem kod dece i mladih iz opšte populacije ono smanjuje. Kvalitetno provedeno slobodno vreme deci i mladima pruža priliku za samorealizaciju, učenje u drugačijim uslovima, mogućnost da se opuste, da se bave aktivnostima koje smatraju bliskim, i koje kao takve lako i prihvataju.
Sadržaji Kluba omogućili su učešće i učenje za svu decu i mlade koji su učestvovali u radu klubova. Kod dece i mladih iz marginalizovanih grupa sadržaji je doprineo:  jačanju ličnih i socijalnih kompetencija kako bi se otklonili ili ublažili rizici i maksimalizovao razvoj njihovih potencijala za život u zajednici; participaciji dece i mladih u kreiranju sadržaja i upravljanju klubom i većoj socijalnoj integraciji. Kod dece i mladih iz opšte populacije sadržaji kluba je doprineo razumevanju faktora koji dovode do diskriminacije i priliku da koriguju stavove i usvajaju novi sistem vrednosti.  Ovakvom koncepcijom Klub doprinosi razvoju jednog humanijeg i inkluzivnijeg društva.
P
ošto postoji problem nepripremljenost profesionalaca svih kategorija za rad u programima inkluzivnog tipa, posebna pažnja projekta bila je usmerena na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi ih ojačali za pružanje usluga u inkluzivnom okruženju.  

 Projekat je podržala Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu“ - Klubovi za decu i mlade

Vesti vezane za projekat

sve vesti >>