Nastavljen ciklus edukacija

Nastavljeno je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje usluga u inkluzivnom okruženju. U Vrnjačkoj Banji od 24. do 28. avgusta 2011. realizovana je edukacija za 14 profesionalca i volontera iz “Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica” iz Kragujevca, “Kreativno edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijene osobe” iz Beograda i “Društva za pomoć licima ometenim u razvoju iz Ivanjice”. Teme edukacije pokrile su dve oblasti. Prva tema odnosila se na partnerstvo, a druga na primenu interaktivnih metoda rada i veštine kreiranja inkluzivnih sadržaja.

Baveći se partnerstvom učesnici su bili u prilici da rade na: a) razumevanju partnerstva kao preduslova za razvoj inovativnih i održivih rešenja, i b) sagledavanju potencijala za razvoj partnerskih odnosa na lokalnom nivou, ali i razvoj partnerstva između partnera unutar projekta.

Procena potencijala za razvoj partnerstva rađena je kroz: analizu postojećih partnerskih odnosa koje organizacije imaju sa ključnim socijalnim akterima u okruženju, mapiranje potencijalnih partnera u lokalnim zajednicama, kao i prepoznavanja koraka u inicijativama uspostavljanja partnerskih odnosa.

Deo treninga bio je posvećen predstavljanju i međusobnom upoznavanju partnerskih organizacija. Predstavljajući se, organizacije su bile u prilici da ponude, ali i prepoznaju potencijal drugih za razvoj partnerskih odnosa, kako na nivou klubova tako i na nivou organizacija.

Druga tematska celina odnosila se na: primenu interaktivnih metoda rada i veštine kreiranja inkluzivnih sadržaja. U okviru ove teme sa učesnicima se radilo na: iskustvu radionice; razumevanju procesa kod interaktivnih metoda (mikro-dinamika i načela radionice); kooperativnom učenju. Deo edukacije obuhvatio je praktikovanje novih znanja i veština u kreiranju inkluzivnih sadržaja.

Edukacija je od strane učesnika procenjena kao veoma korisna u smislu sticanja novih znanja i veština i podsticajna za funkcionisanje kluba kao inkluzivnog okruženja.

IMG_2130-300x225.jpg

98645_ekonomist-1-beta_f-300x225.jpg


Arhiva