Do boljih uslova za rehabilitaciju

Zajedničkom saradnjom Centra za kvalitetno obrazovanje i OŠ Dragan Kovačević kroz projekat „Jačanje kapaciteta OŠ Dragan Kovačević za pružanje rehabilitacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja“ podržanim od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru stalno otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, omogućena je primena inovativnih pristupa u rehabilitaciji učenika OŠ Dragan Kovačević, ali i učenika sa smetnjama u razvoju sa teritorije grada Beograda kojima ova škola pruža dodatnu podršku.

Postojeća rehabilitacija, koja se do sada u školi primenjivala, uključivala je upotrebu klasičnih metoda bez podrške opreme koja je već uveliko prisutna u oblasti rehabilitacije, čime je onemogućena kvalitetna dijagnostika glasa i govora i rehabilitacija govora i slušanja.

Uvođenje digitalnog logopedskog seta u logopedsku rehabilitaciju podrazumeva novu metodu u obradi zvuka. Njegova primena ne isključuje upotrebu klasičnih metoda, već ga je moguće koristiti uz bilo koju metodu ili način rehabilitacije. Pored primene u dijagnostici i terapiji (vežbe fonacije kod poremećaji glasa, korekciju dislalije ili dizartrije kod poremećaji izgovora, kod problema mucanja i za blago smirivanje govorne motorike, za vežbe slušanja kod oštećenja sluha, u rehabilitaciji dece s kohlearnim implantom, za optimalnu razumljivost govora koji bi mogli pomoći u poboljšanju kontrole govora ili čitanja kod učenika sa razvojnim jezičnim poremećajima, poremećajima čitanja i ADHD), primena digitalnog seta omogućava i novi kvalitet koji podrazumeva grupni rad, ritmičke i muzičke vežbe. Uvođenjem dodatnog zvučnog signala/ zvučnog stimulus u rehabilitaciju kao što je muzika, slušanje priča i slično, rehabilitacija učenicima postaje interesantnija, a rehabilitatoru omogućava veću kreativnost. Tehničke karakteristike uređaja koje podrazumevaju stereo tehniku, omogućavaju da se potpuno nezavisno i različito, mogu kreirati spektralne karakteristike za levi i desni ušni kanal.

Zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja proces rehabilitacije u mnogim aspektima će se poboljšati i ubrzati. Ublažavanje i otklanjanje komunikacijskih i glasovno-jezično-govornih teškoća i poremećaja kod učenika sa smetnjama u razvoju doprineće njihovoj boljoj socijalizaciji, lakšoj integraciji u zajednicu, a time i povećanju kvaliteta njihovog života.


Arhiva