Inovativni pristup u dijagnostici i terapiji slušnih i govorno – jezičkih poremećaja

U okviru stalno otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo je projekat Centra za kvalitetno obrazovanje kojim su ojačani kapaciteti Škole sa domom za učenike oštećenog sluha iz Kragujevca za pružanje rehabilitacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja. Primenom digitalnog logopedskog seta u habilitaciji i rehabilitaciji omogućen je inovativni pristup u radu sa učenicima ove škole, ali i njihovim vršnjacima sa i van teritorije grada Kragujevcu kojima ova škola pruža dodatnu podršku. Primena digitalnog logopedskog seta omogućava ublažavanje i otklanjanje komunikacijskih i glasovno-jezično-govornih teškoća kod učenika sa različitim stepenima oštećenja sluha, nerazvijenom verbalnom komunikacijom i patološkim obrascima govorne komunikacije. Uvođenjem informacionih tehnologija proces habilitacije i rehabilitacije se u mnogim aspektima ubrzava i poboljšava. Ublažavanje i otklanjanje komunikacijskih i glasovno-jezično-govornih teškoća i poremećaja kod učenika sa smetnjama u razvoju doprineće njihovoj boljoj socijalizaciji, lakšoj integraciji u zajednicu, kao i ostvarivanju prava na jednake šanse.


Arhiva