Do boljih uslova u obrazovanju za učenike sa oštećenjem vida

Od ove školske godine 4 specijalne škole na raspolaganju imaju brajeve mašine koje će im biti značajna podrška u obrazovanju učenika sa oštećenjem vida. Mašine su nabavljene u okviru projekta Centra za kvalitetno obrazovanje „Podrška u obrazovanju učenicima sa oštećenjem vida“ koji je Centar uspešno realizovao sa četri partnerske škole: Osnovnom školom „Ljubomir Aćimović“ iz Obrenovca, Specijalnom školom sa domom učenika „Bubanj“ iz Niša, Školom za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju „14. oktobar“ iz Niša i Osnovnom školom za učenike za smetnjama u razvoju „Smeh i suza“ iz Aleksinca. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru Stalno otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Važnost nabavke asistivnih tehnologija za specijalnie škole vezana je za raniji koncept koji je podrazumevao podelu ovih škola prema dominantnom tipu smetnji. Shodno tome, oprema ovih škola sa nastavnim sredstvima i pomagalima odgovarala je tom tipu smetnji. Učenici uključeni u specijalne škole kod kojih se primarne razvojne smetnje ne podudaraju sa tipom specijalne škole, suočavaju se sa problemom nedostatka osnovnih nastavnih sredstva i pomagala neophodnih da bi se uspešno realizovali ciljevi i zadaci nastave i obrazovanja. Kada je reč o učenicima sa oštećenjem vida oni su u specijalim školama zastupljeni u malom procentu, zbog čega postoji realan rizik da se, zbog problema nedovoljnih sredstava sa kojim se škole bore, zapostave potrebe ovih učenika. Ovakva situacija ove učenike stavlja u neravnopravan položaj. Izostanak kvalitetnog obrazovanja produbljuje probleme učenika sa oštećenjem vida u procesu socijalizacije i integracije u zajednicu, smanjuje njihovu konkurentnost i produktivnost, a sve to se negativno odražava na kvalitet njihovog života.

Uvođenjem obrazovne inkluzije izražena je tendencija porasta broja učenika sa složenim i višestrukim smetnjama u svim specijalnim školama. Nabavkom brajevih mašina obezbeđeni su neophodnih preduslovi kako bi učenici sa oštećenjem vida uspešno savladali nastavne sadržaje i stekli veštine neophodne za profesionalno i svakodnevno funkcionisanje. Poboljšani uslovi za obrazovanje učenika sa oštećenjem vida omogućiće bolje uslove za obrazovanje ne samo učenicima sa oštećenjem vida koji pohađaju ove specijalne škole, već i učenicima sa oštećenjem vida kojima ove škole pružaju dodatnu pomoć i podršku.

Zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i poboljšavanju uslova rada u specijalnim školama doprinosi se ostvarivanju prava učenika sa oštećenjem vida na jednake šanse u obrazovanju
Arhiva