Jačanje kapaciteta OŠ „Dragan Kovačević“ za pružanje rehabilitacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja

 

Projektna intervencija usmerena je na uvođenje informacionih tehnologija u logopedsku rehabilitaciju u školi „Dragan Кovačević“. Upotreba klasičnih metoda bez podrške informacionih tehnologija od uticaja na niži kvalitet rehabilitacije, što je od uticaja na neravnopravan položaj učenika u odnosu na vršnjake u regionu gde je podrška informacionih tehnologija u oblasti rehabilitacije uveliko prisutna.

Izostanak opreme: onemogućava obradu zvučnog signala; otežano se vrši optimalna korekciju glasa; otežan je rad sa učenicima sa koji imaju loš 

fonematski sluh i postoje teškoće kod promene pogrešnih slušnih navika; otežan je proces rehabilitacije slušanja kod gluvih i nagluvih učenika; otežanrad sa učenicima sa ADHD/ADD sindromom zbog problema nedovoljno usmerene pažnja na sadržaj i na slušanje deteta; otežan rad sa učenicima sa problemom disleksije koji imaju problema da jasno čuje sebe dok čitaju odabrani test. 

Projektnom intervencijom obuhvaćena je nabavka digitalnog logopedskog seta, obuka profesionalaca za rad sa istom i stavljanje ovih resursa u 

funkciju podrške deci. Primenom informacione tehnologije omogućuje se da se proces rehabilitacije u mnogim aspektima poboljša i ubrza i doprinese ostvarivanju prava učenika sa smetnjama slušnih i govorno – jezičkih poremećaja na jednake šanse.

 

Cilj projekta: 

Primenom inovativnih pristupa u rehabilitaciji raditi na ublažavanju i otklanjanju komunikacijskih poremećaja kod učenika sa smetnjama u razvoju i 

tako doprineti boljoj socijalizaciji, lakšoj integraciji u zajednicu i povećanju kvaliteta njihovog života.

 

Postignuti rezultati:

- Ojačani su kapaciteti (ljudski i materijalni) škole za pružanje rehabilitacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja.

- Uvođenjem digitalnog logopedskog seta u logopedsku rehabilitaciju poboljšan je i ubrzan proces rehabilitacije u mnogim aspektima.

-  Rehabilitacijske usluge primenom digitalnog logopedskog seta koristi 165 učenika ove škole kroz redovne programske aktivnosti i kroz dodatnu 

podršku45 učenika sa smetnjama u razvoju iz drugih škola sa teritorije grada Beograda.

- Promovisani su bolji uslovi škole za rehabilitaciju slušnih i govorno – jezičkih poremećaja.

Vesti vezane za projekat

sve vesti >>